Summer Camp

GERMANY

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (วันที่ 1 - 16 เมษายน 2566) 
เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566
รับเพียง 10 คนเท่านั้น

SUMMER CAMP GERMANY

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 – 16 เมษายน 2566
ราคาเพียง 165,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ

สำหรับซัมเมอร์แคมป์ ประเทศเยอรมนี (Summer in Germany) น้อง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน การเรียนจะเป็นการเรียนสนทนาภาษาเยอรมัน และ แกรมม่าเบื้องต้น ซึ่งเป็นการเรียนภาษาเยอรมันเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน (ภาษาที่ 3) ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม น้องๆ จะได้เรียนภาษาเยอรมันกับเจ้าของภาษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ชาวต่างชาติ และ ได้เปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพื่อต่อยอดในการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือเรียนต่อต่างประเทศ ประเทศเยอรมนีในระดับมัธยม (High School in Germany) เรียนต่อ ป.ตรี ที่เยอรมัน หรือ เรียน ป.โท ที่เยอรมัน

หมายเหตุ : 
– โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหากนักเรียนไม่ถึง 10 คน

หากคุณต้องการให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาตัวเอง การไปซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่เพียงพอ แต่เรารับรองได้ว่า ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศระยะสั้น 2 สัปดาห์นี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะมีทั้งการเรียนภาษาอย่างเข้มข้น โดยเจ้าของภาษา และมีกิจกรรมทัศนศึกษาแทบจะทุกวัน

ทั้งนี้ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กๆ ทางเรามีพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทาง ไปรับ ไปส่ง ในทุกๆ โครงการ บางโครงการได้อยู่ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปลอดภัยหายห่วงแน่นอน

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 12 -21 ปี

2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือ ไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และ ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดี และ ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และ ข้อตกลงของโครงการฯ ได้

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ
2 สัปดาห์ ตั้งแต่ 1 - 16 เมษายน 2566

หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2566

ยื่นวีซ่า 1 มีนาคม 2566

ออกเดินทาง 1 ตุลาคม 2566

กลับถึงไทย 14 ตุลาคม 2566

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอได้จากอาจารย์ที่ดูแลโครงการฯ หรือคลิก LINE@ Owl Education

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอเลขที่บัญชีและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ LINE@ Owl Education

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ ทราบภายหลัง

3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

6. มีครูผู้นำกลุ่มจากประเทศไทยดูแลนักเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Summer Camp Germany

รวมทั้งสิ้น 165,000 บาท แบ่งชำระ 2 งวด

65,000฿

งวดที่ 1

ชำระภายในวันที่สมัคร

100,000฿

งวดที่ 2

ชำระภายในวันที่ 15.02.2023

7,000฿

ค่าบริการ visa และค่าธรรมเนียม visa

ชำระภายในวันที่ 01.03.2023

จ่าย 165,000 บาท ได้อะไรบ้าง?

ค่าเรียนภาษาเยอรมันในโรงเรียนสอนภาษา

ค่าที่พัก Resident 2-4 bedroom

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-FRA/ FRA-BKK)

ค่าเดินทางระหว่างเมือง

ค่าเข้าสถานที่ตามตารางกิจกรรม

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

ค่าอาหาร 2 มื้อ เช้า, เย็น

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศเยอรมนี 7,000 บาท

ค่าตรวจโควิดทุกกรณี

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่  1 – 16 เมษายน 2566

หมายเหตุ : German Lesson เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 09:00 – 12:30 น. กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 / 061 654 1565

Subscribe Now