English Summer Camp
UK London, United Kingdom

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (20 คาบ/สัปดาห์) 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 13 – 28 พฤษภาคม 2566
รับสมัครนักเรียน อายุ 18 – 24 ปี

โครงการ English Summer Camp รับสมัครน้อง ๆ อายุตั้งแต่ 18 – 24 ปี เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษโดยตรงกับเจ้าของภาษา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมเจ้าหน้าที่ต่างชาติของโรงเรียนในกรุงลอนดอนดูแลตลอดทั้งโครงการ และมีครูชาวไทยร่วมเดินทางไปส่งนักเรียนที่ประเทศอังกฤษ ด้วยโปรแกรมแบบเรียนช่วงเช้าและเที่ยวช่วงบ่าย 

น้อง ๆ จะได้ฝึกภาษาและเสริมสร้างความมั่นใจจากการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ นอกจากนี้โรงเรียนนี้ยังตั้งอยู่ใจกลางเมืองของลอนดอนอีกด้วย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นพร้อมได้ท่องเที่ยวกรุงลอนดอน พี่ owl แนะนำคอร์สนี้เลยค่ะ

หมายเหตุ : โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ 

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 18 – 24 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

3. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ตั้งแต่วันที่ 13 - 28 พฤษภาคม 2566

1. ใบสมัครสอบ กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้จาก www.owl-education.com หรือ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ)

2. สำเนา passport จำนวน 1 ฉบับ

3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1

หมดเขตรับสมัครร่วมโครงการฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

1. สมัครผ่านผู้ดูแลโครงการ สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ >> Owl Education

2. ชำระงวดแรก ณ วันที่สมัคร จำนวน 88,000 บาท

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระเงินงวดแรก ส่งมาที่ >> Owl Education

ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 88,000 บาท โดยการโอนผ่านบัญชี ภายในวันที่สมัคร พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และสำเนา passport มาที่ >> Owl Education

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Summer Camp UK

รวมทั้งสิ้น 138,000 บาท แบ่งชำระ 3 งวด

88,000฿

งวดที่ 1

ชำระภายในวันที่สมัคร

50,000฿

งวดที่ 2

ชำระภายในวันที่ 28.02.2023

9,500฿

งวดที่ 3 visa และค่าบริการ visa

ชำระภายในวันที่ 15.03.2023

จ่าย 138,000 บาท ได้อะไรบ้าง?

ค่าเรียนภาษา

ที่พัก Host Family 2 คน/ห้อง

ค่าประกันสุขภาพ

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

ค่าอาหาร 2 มื้อ เช้า-เย็น

ค่าภาษีนักท่องเที่ยว

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-LHR/ LHR-BKK)

พี่เลี้ยงไทยร่วมเดินทางไปส่ง

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้น

ค่าธรรมเนียม visa 5,000 บาท

ค่าบริการขอ visa 4,500 บาท

ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 500 บาท

ค่าตรวจโควิดทุกกรณี

ค่าเดินทางในกรุงลอนดอน และระหว่างเมือง

ค่าอินเตอร์เน็ต

ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (20 คาบ/สัปดาห์) ตั้งแต่วันที่ 13 – 28 พฤษภาคม 2566

เวลาเรียน : Lesson เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น
หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 / 061 654 1565

Subscribe Now