Summer Camp

ENGLAND

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (วันที่ 28 มีนาคม – 26 เมษายน 2563)
ปิดรับสมัคร...

Summer Camp in London, United Kingdom

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่ 28 มีนาคม - 26 เมษายน 2563
ซัมเมอร์แคมป์ 2020 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
"เปิดสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น"

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 14-19 ปี เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมเจ้าหน้าที่ต่างชาติของโรงเรียนในกรุงลอนดอนดูแลตลอดทั้งโครงการ และมีครูชาวไทยร่วมเดินทางด้วย นักเรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และ วัฒนธรรม ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้อาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และ การใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมฝึก ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตประจำวัน และ ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาและเครือข่ายในอนาคต

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 14 – 19 ปี

2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ระยะเวลามากกว่า 4 สัปดาห์

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

5. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

6. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาโครงการฯ 4 สัปดาห์

1. ใบสมัครสอบ กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้จาก www.owl-education.com หรือ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 เทอม

4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 บาท

หมดเขตรับสมัครร่วมโครงการฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2562

วิธีที่ 1 สมัครผ่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการประจำโรงเรียน ขอใบสมัครและชำระค่าสมัครได้ที่อาจารย์โดยตรง

วิธีที่ 2 สมัครผ่านอีเมล์

1. พิมพ์ใบสมัครจาก www.owl-education.com/summer-camp-uk พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมลงลายมือชื่อ

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 200 บาท โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยส่งเอกสารทั้งหมด ระบุหัวข้อ “ส่งเอกสารการสมัครสอบชิงทุน ประเทศอังกฤษ” พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร มาที่ sirin.owledu@gmail.com

ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยการโอนผ่านบัญชี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และสำเนาพาสปอต โดยพิมพ์หัวข้อ "ยืนยันสิทธ์เข้าร่วมโครงการ พร้อมชื่อ-นามสกุล" ส่งมาที่ sirin.owledu@gmail.com (สอบถามเลขบัญชี Line: @owl.education)

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 (หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ)

1. ทุนและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวแล้ว

2. ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ลดหลั่นตามลำดับ

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยการโอนผ่านบัญชี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลและชื่อโครงการฯ ที่สมัคร มาที่ sirin.owledu@gmail.com

4. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด เพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆของโครงการฯ

5. การตัดสินและพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด

6. ทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับ ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด และยกให้กับผู้อื่นได้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกในทุกลำดับ ไม่ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

7. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์และขอปฏิเสธการเข้าร่วม โครงการฯ

8. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 3 งวด (รายละเอียดตามตารางในลำดับต่อไป)

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

10. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับใบประกาศนียบัตรของสถาบันสอนภาษาที่ประเทศอังกฤษและใบรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ ของทางบริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่อยู่ในใบสมัคร หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว

11. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ : โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบใน การดำเนินการของโครงการฯ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (Summer Camp in UK 2020)

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รับจำนวน 50 คน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละระดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลำดับ

เวลาเรียน : Lesson เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น

หมายเหตุ : ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 สายด่วน พี่ปู 061 654 1565

Subscribe Now