summercamp-London 2020

เรียนซัมเมอร์แคมป์ / ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน / Summer camp 2020 in London, UK / แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ / เอเจนซี่เรียนต่อ / ค่ายฤดูร้อน / เรียนภาษาระยะสั้น / เรียนภาษาที่ต่างประเทศ

Summer Camp in UK March – April 2020

Summer Camp in London, United Kingdom

ซัมเมอร์แคมป์ 2020 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

"เปิดสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น"

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รุ่นเมษายน 2563

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 – วันที่ 26 เมษายน 2563

ซัมเมอร์แคมป์ที่ไม่ได้มีแค่เด็กไทย เน้นเรียนและทำกิจกรรมกับนักเรียนต่างชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ต่างชาติของโรงเรียนในกรุงลอนดอนดูแลตลอดทั้งโครงการ และมีครูชาวไทยร่วมเดินทางด้วย

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ และนักเรียนไป ซัมเมอร์แคมป์อังกฤษ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 14-19 ปี เข้าร่วมโครงการฯ สอบทุนนักเรียนแลกปลี่ยน เป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อไป ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 – วันที่ 26 เมษายน 2563 ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการสอบและรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมกับพี่เลี้ยงคนไทย ในนามของบริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัดโดยทางบริษัทฯ จะมีพี่เลี้ยงคนไทยร่วม เดินทางไปรับ-ส่งน้อง ๆ ถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (Summer Camp London , UK / ซัมเมอร์แคมป์ เมษายน 2563

ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง ถูกต้อง และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้อาศัย อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และ เรียนรู้การใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึก ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการ เรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง และเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับผู้เข้าร่วม โครงการฯ คนอื่น ๆ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาและเครือข่ายในอนาคต

เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็วในการทำกิจกรรมและดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทาง บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ทาง อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ได้กำหนดขึ้น และยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงในขณะที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อสอบถามกับทาง บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้เรายังมี ซัมเมอร์แคมป์กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (คลิกเพื่อดูรายละเอียด Summer Camp Germany) / ซัมเมอร์แคมป์ โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด Summer Camp New Zealand) อีกด้วย ดูภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ >>คลิกเลยจ้า<<

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 14 – 19 ปี

2. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ระยะเวลามากกว่า 4 สัปดาห์

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

5. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

6. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ

ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาโครงการฯ 4 สัปดาห์


เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ใบสมัครสอบ กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้จาก www.owl-education.com หรือ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 เทอม

4. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 บาท


หมดเขตรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครร่วมโครงการฯ วันที่ 10 ธันวาคม 2562


กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

ศูนย์สอบประจำโรงเรียน วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. (2 ชั่วโมง)


วิชาที่สอบ

ข้อสอบปรนัย วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 90 ข้อ 90 คะแนน

ข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ข้อ 10 คะแนน

รวมคะแนน 100 คะแนน


ประกาศผลสอบ

ทางบริษัทฯ จะประกาศผลสอบวันที่ 22 ธันวาคม 2562

ผ่านทาง www.owl-education.com และทาง www.facebook.com/owleducationthailand


การยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 พร้อมชำระเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,000 บาท

(หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ ที่ทางบริษัทฯกำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ)


ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

วิธีที่ 1 สมัครผ่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการประจำโรงเรียน ขอใบสมัครและชำระค่าสมัครได้ที่อาจารย์โดยตรง

วิธีที่ 2 สมัครผ่านอีเมล์

1. พิมพ์ใบสมัครจาก www.owl-education.com/summer-camp-uk พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมลงลายมือชื่อ

2. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 200 บาท โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และหลักฐานการชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยส่งเอกสารทั้งหมด ระบุหัวข้อ “ส่งเอกสารการสมัครสอบชิงทุน ประเทศอังกฤษ” พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร มาที่ sirin.owledu@gmail.com


กำหนดการทั่วไปของโครงการฯ

1. ทุนและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์และการรายงานตัวแล้ว

2. ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ลดหลั่นตามลำดับ

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยการโอนผ่านบัญชี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุลและชื่อโครงการฯ ที่สมัคร มาที่ sirin.owledu@gmail.com

4. การปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่บริษัทฯกำหนด เพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆของโครงการฯ

5. การตัดสินและพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) มีสิทธิ์เป็นผู้ตัดสินให้คะแนนเป็นที่สิ้นสุด

6. ทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับ ไม่สามารถขอรับเป็นเงินสด และยกให้กับผู้อื่นได้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกในทุกลำดับ ไม่ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ

7. ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์และขอปฏิเสธการเข้าร่วม โครงการฯ

8. การชำระค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 3 งวด (รายละเอียดตามตารางในลำดับต่อไป)

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

10. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับใบประกาศนียบัตรของสถาบันสอนภาษาที่ประเทศอังกฤษและใบรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ ของทางบริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดส่งไปยังผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่อยู่ในใบสมัคร หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ แล้ว

11. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้ผ่านการคัดเลือก สละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ : โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบใน การดำเนินการของโครงการฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (Summer Camp in UK 2020)

(ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563)

ลำดับทุนที่จำนวนทุนช่วงคะแนนรายชื่อผู้ผ่านการสอบคะแนนที่ได้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ*
1195-100--79,500
2193-94--139,500
3190-921. วรัชญา วรมาลี90149,500
4-5285-891. รพีภัทร ป้องเรือ86154,500
2. การันตี ทองตัน85154,500
6-151080-841. ปริชญ์ พิทยากร83159,500
16-301570-791. ภัคพล รุจิลัญจ์71164,500
2. พาณิภัค ภัทรศุกล70164,500
31-502040-691. พฤฒพงศ์ โคตรบึงแก68169,500
2. รมณ ชัยวิมล66169,500
3. ภาวิดา ชูหุ่นเจริญ65169,500
4. ทยิดา ผดุงกิจ65169,500
5. ศดานันท์ นามมุงคุณ65169,500
6. รัฐกาญจน์ หลักคำ65169,500
7. ปารณีย์ ลายวรรณรัตน์64169,500
8. วดีทวิน ไรมาจี62169,500
9. อมรพล เรืองจันทร์59169,500
10. ธเนศ งามพสุธาดล58169,500
11. ณัฐณิชา จันทร์ดำ58169,500
12. กัญจนพร วงษ์ศรีวอ55169,500
13. พรนภัส บาลี51169,500
14. กุลจิรา โอนากุล50169,500
15. ขจรยศ วรรณพราหมณ์48169,500
16. บุณยานุช พูลทรัพย์47169,500
17. ปัณณธร หุณฑนเสรี47169,500
18. สิทธินนท์ รัตนรักษ์43169,500
19. ปณิธาน ประพฤติชอบ42169,500

*รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ตารางถัดไป

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 (หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ)

ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10,000 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์ โดยการโอนผ่านบัญชี ภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน และสำเนาพาสปอต โดยพิมพ์หัวข้อ "ยืนยันสิทธ์เข้าร่วมโครงการ พร้อมชื่อ-นามสกุล" ส่งมาที่ sirin.owledu@gmail.com (สอบถามเลขบัญชี Line: @owl.education)

ตารางการผ่านเกณฑ์ในแต่ระดับ รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

ระยะเวลาโครงการ 4 สัปดาห์ รับจำนวน 50 คน ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ระดับ จะมีค่าใช้จ่ายลดหลั่นตามลำดับ

นักเรียนที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ สามารถเข้าร่วมโครงการ โดยชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 185,500 บาท

จำนวนทุน
ลำดับที่
ช่วงคะแนนสอบ
ค่าใช้จ่ายสมทบ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
1 ทุน
1
95-100
-
79,500
79,500
1 ทุน
2
93-94
60,000
79,500
139,500
1 ทุน
3
90-92
70,000
79,500
149,500
2 ทุน
4-5
85-89
75,000
79,500
154,500
10 ทุน
6-15
80-84
80,000
79,500
159,500
15 ทุน
16-30
70-79
85,000
79,500
164,500
20 ทุน
31-50
40-69
90,000
79,500
169,500
หมายเหตุ : ค่าใช่จ่ายอื่น ๆ (79,500 บาท)
*รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้* ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมอาหาร3 มื้อ (สำหรับมื้อกลางวันครอบครัวอุปถัมภ์ จะจัดเตรียมให้นักเรียนไปรับประทานที่โรงเรียน) / ค่าคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ / ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด BKK-LHR / ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ / ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง/ ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน/ ค่าปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ / Harry Potter Ticket

*ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้*
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนตัวและค่าเดินทางในระหว่างเรียนและทำกิจกรรมในประเทศอังกฤษ (Travel Card Zone 1-3 โดยเฉลี่ย 40 GBP ต่อสัปดาห์
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ / ค่าแปลเอกสาร / ค่าดำเนินการยื่นวีซ่า 9,600 บาท (จ่ายวันที่ยื่นวีซ่า)

ตารางการชำระค่าใช้จ่ายโครงการฯ

ลำดับที่
งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
รวม
1
10,000
69,500
-
79,500
2
10,000
69,500
60,000
139,500
3
10,000
69,500
70,000
149,500
4-5
10,000
69,500
75,000
154,500
6-15
10,000
69,500
80,000
159,500
16-30
10,000
69,500
85,000
164,500
31-50
10,000
69,500
90,000
169,500
- ชำระงวดที่ 1 ในวันที่ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 5 มกราคม 2563 (ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี)
- ชำระงวดที่ 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 (ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี)
- ชำระงวดที่ 3 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 (สามารถขอเงินคืนได้ 100% ของงวดที่ 3 หากนักเรียนถูกปฏิเสธวีซ่า)
- นักเรียนต้องส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563
- นักเรียนต้องมาด้วยตัวเองในวันที่ยื่นวีซ่า วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (โดยเอกสารทางบริษัทฯ จะจัดเตรียมให้)

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ

วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาโครงการฯ 4 สัปดาห์

*หมายเหตุ : Lesson เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น

ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

" ตัวอย่างที่เที่ยวที่น้อง ๆ จะได้ไป "

ลอนดอนอาย (London Eye) หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (ในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก) มีความสูงกว่า 135 เมตร จึงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จนถึงทุกวันนี้ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์แห่งนี้ยังคงครองตำแหน่งชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก โดยลอนดอนอายตั้งอยู่ที่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอนระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด

ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower ฺBridge) คือสะพานที่มีวิศวกรรมอันน่าประทับใจ ใช้เวลาสร้าง 8ปี  เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเทมส์ เป็นทั้งสะพานยกและสะพานแขวน จึงครองตำแหน่งสะพานแบบเปิด-ปิดได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อทาวเวอร์บริดจ์ได้มาจากการที่สะพานถูกสร้างขึ้นใกล้กับหอคอยแห่งลอนดอน เหมาะกับนักท่องเที่ยวผู้ที่รักและชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ข้างบนมีการจัดงานนิทรรศการ Tower Bridge นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสะพาน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญๆ อีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้ รวมทั้งด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมความงามของเมืองลอนดอนในระดับความสูง 140 ฟุตได้

หอนาฬิกาบิ๊กเบน แต่เดิมชื่อ หอเอลิซาเบธ เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ตัวอาคารคือสถาปัตยกรรมที่สวยงามในยุควิคตอเรีย ปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม นาฬิกาบิ๊กเบนเริ่มทำงานในปี 1859 บอกเวลากับชาวลอนดอนด้วยความซื่อตรงเสมอมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับความนิยมจนกลายมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน ที่นี่เคยถูกใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลายต่อหลายเรื่อง 

London Tower เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เป็นสถาปัตยกรรม แบบโรมาเนสก์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill)

Buckingham Palace พระราชวังบักกิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

National Gallery หอศิลป์แห่งชาติของกรุงลอนดอน หอศิลป์แห่งนี้ มีภาพมากมายที่จัดแสดงให้ชมถึง 2,300 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพก็จะมีประวัติเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป บางภาพยังเป็นผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง ดาวินชี, ปิกัสโซ่ อีกด้วย

British Museum พิพิธภัณฑ์อังกฤษ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน

Oxford Street แหล่งช้อปปิ้งที่มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด

Greenwich กรีนิช ไฮไลท์ของกรีนิช คือ เส้นแบ่งเวลา GMT โดยเส้นนี้เป็นจุดแบ่งระหว่างซีกตะวันออกและตะวันตกของโลก ซึ่งมันก็คือตัวกำหนดเวลาโลก เส้น 0 องศาที่เป็นตัวแบ่งโลกออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็ถูกลากผ่าน ณ เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[wpforms id=”6521″ title=”false” description=”false”]

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต