เรียนซัมเมอร์แคมป์ / ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน / Summer camp 2020 in London, UK / แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ / เอเจนซี่เรียนต่อ / ค่ายฤดูร้อน / เรียนภาษาระยะสั้น / เรียนภาษาที่ต่างประเทศ

Summer Camp in UK March – April 2020

Summer Camp in London, United Kingdom

ซัมเมอร์แคมป์ 2020 กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

"รับสมัครตรง ไม่ต้องสอบ"

ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รุ่นเมษายน 2563

ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 – วันที่ 26 เมษายน 2563

ลงเรียนซัมเมอร์อังกฤษ ( Summer Camp in UK ) หรือ สนใจโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่อังกฤษระยะสั้น โรงเรียนตั้งอยู่ที่ลอนดอน บ้านพักโฮสเป็นคนอังกฤษดั้งเดิม การเรียนการสอนเน้นทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น สำหรับผู้ปกครองหรือน้อง ๆ ที่ต้องการฝึกตัวเอง เราแนะนำให้ออกเดินทางไปพัฒนาตัวเอง กับ ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีแค่เด็กไทย เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เน้นเรียนและทำกิจกรรมกับนักเรียนต่างชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ต่างชาติของโรงเรียนในกรุงลอนดอนดูแลตลอดทั้งโครงการ และมีครูชาวไทยร่วมเดินทางด้วย


"อยากให้ลูกเก่ง พ่อแม่ต้องกล้าให้ลูกออกเดินทาง ให้ลูกได้เรียนรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรอีกเยอะ ปล่อยให้ลูกได้ออกจาก Comfort Zone แล้วคุณพ่อ คุณแม่ จะได้เห็นลูกพัฒนาเก่งขึ้น มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบมากขึ้น 4 สัปดาห์ที่คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงของลูก ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด"

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้าน ภาษาอังกฤษ และนักเรียนไป ซัมเมอร์แคมป์อังกฤษ จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 14-19 ปี เข้าร่วมโครงการฯแลกเปลี่ยนระยะสั้น เพื่อไป ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 – วันที่ 26 เมษายน 2563 ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พร้อมกับพี่เลี้ยงคนไทยร่วมเดินทางไปรับ-ส่งน้อง ๆ ถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (Summer Camp London , UK / ซัมเมอร์แคมป์ เมษายน 2563

ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับอาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่าง ถูกต้อง และเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้อาศัย อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ทำให้ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และ เรียนรู้การใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึก ภาษาอังกฤษจากการใช้ชีวิตประจำวัน ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการ เรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเอง และเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับผู้เข้าร่วม โครงการฯ คนอื่น ๆ ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาและเครือข่ายในอนาคต

เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็วในการทำกิจกรรมและดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่ทาง อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ได้กำหนดขึ้น และยอมรับข้อตกลงต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของพี่เลี้ยงในขณะที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อสอบถามกับทาง อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย)

นอกจากนี้เรายังมี ซัมเมอร์แคมป์กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (คลิกเพื่อดูรายละเอียด Summer Camp Germany) / ซัมเมอร์แคมป์ โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด Summer Camp New Zealand) อีกด้วย ดูภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ >>คลิกเลยจ้า<<

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

1. เพื่อเปิดโอกาสในด้านการศึกษาด้านภาษาให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาแบบเข้มข้น

2. เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อระดับสูงให้กับเยาวชนไทย ได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นโอกาส ทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้หาประสบการณ์จากต่างแดน เปิดโลกทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และสังคมใหม่ๆ เพื่อค้นหาตัวตน

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น ๆและชาวต่างชาติ ได้ฝึกความอดทน ระเบียบวินัย การต่อตรงเวลา ฝึกการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. เยาวชนทุกเพศ อายุระหว่าง 14 – 19 ปี

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

3. มีความประพฤติดี และไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของโครงการฯ ได้

4. เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

5. พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงตลอดระยะเวลาของโครงการฯ


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ

ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาโครงการฯ 4 สัปดาห์


หมดเขตรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครร่วมโครงการฯ วันที่ 10 มกราคม 2563

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ใบสมัครสอบ กรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป (ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.owl-education.com/summer-camp-uk-direct หรือ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ)

2. สำเนาพาสปอต (Passport) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

วิธีที่ 1 สมัครผ่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการประจำโรงเรียน ขอใบสมัครและชำระค่าเข้าร่วมโครงการงวดที่ 1 ได้ที่ อาจารย์โดยตรง

วิธีที่ 2 สมัครผ่านอีเมล์

1. พิมพ์ใบสมัครจาก www.owl-education.com/summer-camp-uk-direct พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อ

2. ชำระเงินงวดที่ 1 โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยหรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมลงลายมือชื่อ รวมถึงเอกสารประกอบการสมัครสอบ และ หลักฐานการชำระเงิน งวดที่ 1 โดยระบุหัวข้อ “ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์แคมป์ ประเทศอังกฤษ” พร้อมระบุ ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร มาที่ sirin.owledu@gmail.com

หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบใน การดำเนินการของโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ 185,500 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวม

– ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมอาหาร 3 มื้อ (สำหรับมื้อกลางวันครอบครัวอุปถัมภ์ จะจัดเตรียมให้นักเรียนไปรับประทานที่โรงเรียน) / ค่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ / ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด BKK-LHR / ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ / ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง/ ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน/ ค่าปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ / ค่าดำเนินการ / ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ / Harry Potter Ticket


ซึ่งค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนตัวและค่าเดินทางในระหว่างเรียนและทำกิจกรรมในประเทศอังกฤษ (Travel Card Zone 1-3 โดยเฉลี่ย 40 GBP ต่อสัปดาห์

ตารางการชำระค่าใช้จ่ายโครงการฯ

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
ชำระงวดที่ 1ชำระงวดที่ 2ชำระงวดที่ 3รวมทั้งหมด
4 สัปดาห์
29,50078,00078,000185,500
- งวดที่ 1 ชำระในวันที่สมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ทุกกรณี)
- งวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
- งวดที่ 3 ชำระภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
- นักเรียนต้องส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้ทางอาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ 15 มกราคม 2563
- นักเรียนต้องมาด้วยตัวเองในวันที่ยื่นวีซ่า วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 (วันและเวลาอาจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

1. ผู้ที่เข้ร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1 จำนวน 29,500 บาท เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระผ่าน บัญชีธนาคารกสิกรไทย ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร และ เอกสารอื่นๆ ตามขั้นตอนในการส่งใบสมัครที่กล่าวมาข้างต้น

2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการๆไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่างๆ ของทางโครงการๆ ทางบริษัทๆขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

3. การชำระค่าใช้จ่ายเบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด (รายละเอียดตามตารางในลำดับต่อไป)

4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและงื่อนไต่างๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตรของสถาบันสอนภาษา หลังจากจบคอร์สเรียนเล้ว

6. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี


หมายเหตุ :

  • หากมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการๆ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ทางบริบักๆจะมีพี่เลี้ยงคนไทยคอยดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และ ระเบียบใน
[wpdm_package id=’7169′]

ตัวอย่างตารางกิจกรรมต่างๆ

วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาโครงการฯ 4 สัปดาห์

*หมายเหตุ : Lesson เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น

ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

" ตัวอย่างที่เที่ยวที่น้อง ๆ จะได้ไป "

Full day Brighton เป็นแหล่งสถานที่พักตากอากาศทางริมชายฝั่งทะเลตอนใต้ ที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ที่นครไบรตันและโฮฟ ในเทศมณฑลอีสต์ซัสเซกซ์จากหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของประชากรในไบรตันตั้งแต่บริเตนยุคสัมริด, บริเตนสมัยโรมัน และในยุคอังกฤษสมัยแองโกล-แซกซัน โดยในบันทึกดูมสเดย์ของพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ (ค.ศ. 1086) ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลสำมะโนประชากรในเมืองเก่าแก่ที่ชื่อ ไบรเทล์มสโตน (Brighthelmstone)  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองไบรตัน เช่น Brighton Pier, หน้าผา Seven Sisters Hill ,Victoria Aquarium และ The Lanes ปัจจุบันเมืองนี้มีความเจริญเป็นอย่างมากและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ไบรตันจึงได้รับฉายาว่า London by the Sea เมืองไบรตันไม่ได้มีแค่ชายทะเลเพียงอย่างเดียว นักท่องเที่ยวยังสามารถไปชมกีฬาที่มีหลากหลายประเภทอีกด้วย นับว่าเป็นเมืองที่มีสีสัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดปี และมีงาน festival การแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้งริมทะเลจากนักร้องที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้

Full day Oxford เป็นนครและเมืองหลวงของมณฑลออกซฟอร์ดเชอร์ของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ที่มีประชาชนราว 151,000 คน แม่น้ำเชอร์เวลล์และแม่น้ำเทมส์บรรจบกันทางใต้ของตัวเมือง บริเวณที่เป็นระยะทางราว 10 กิโลเมตรในบริเวณตัวเมืองอ๊อกซฟอร์ดริมฝั่งแม่น้ำเทมส์รู้จักกันว่า “ดิไอซิส” (The Isis) อ๊อกฟอร์ดเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่า “เมืองแห่งการศึกษา” มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก สวยที่สุด, เก่าแก่ที่สุด และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ ในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อเสียง ห้องแสดงผลงานศิลปะ และห้องสมุดที่มีคุณภาพ รวมไปถึงสวนสาธารณะอันสวยงาม เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหรือทำกิจกรรมนอกจากนี้ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ดยังมีแม่น้ำสองฝั่งที่สามารถไปพายเรือเล่นได้ สำหรับคนที่ชอบดูละคร อ๊อกฟอร์ดก็มีโรงละครหลากหลายให้เลือกชมไม่ว่าจะเป็น บัลเล่ต์ หรือโอเปร่า อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ไนท์คลับ หรือบาร์มากมายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง อีกจุดเด่นสำคัญที่ทำให้อ๊อกฟอร์ดเป็นที่รู้จักคือ อ๊อกฟอร์ด เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling

Full day Cambridge เป็นเมืองอยู่ทางเหนือของลอนดอน เป็นเมืองเงียบสงบและสวยงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทางด้านประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษาเพราะเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของโลก อีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่ที่ มีโบสถ์สำคัญที่มีชื่อเสียงอย่าง King’s college Chapel และมีตลาด Cambridge Market ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่ง ห้องสมุดกลางประจำเมือง พิพิธภัณฑ์ และโรงละคร

จุดเด่นที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของ Cambridge คือ กิจกรรมทางเรือ ที่นั่งท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือค้ำถ่อในแม่น้ำแคม เพื่อชมอาคารโบราณและสัมผัสบรรยากาศความเป็นมาสำคัญของเคมบริดจ์ในอดีต เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์อันเก่าแก่, Fitzwilliam museum และ Cambridge Arts Picture House หรือขี่จักรยานลัดเลาะชมบรรยากาศเก่าแก่หลายศตวรรษกลางใจเมือง ร่วมชมการแข่งขันเทนนิส เชียร์ทีมฟุตบอลเคมบริดจ์ยูไนเต็ด เอฟ.ซี. (Cambridge United F.C.)

ลอนดอนอาย (London Eye) หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป (ในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก) มีความสูงกว่า 135 เมตร จึงกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จนถึงทุกวันนี้ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์แห่งนี้ยังคงครองตำแหน่งชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก โดยลอนดอนอายตั้งอยู่ที่ฝั่งสุดด้านตะวันตกของสวนจูบิลี่ ริมฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเทมส์ ในกรุงลอนดอนระหว่างสะพานเวสต์มินสเตอร์กับสะพานฮันเกอร์ฟอร์ด

ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower ฺBridge) คือสะพานที่มีวิศวกรรมอันน่าประทับใจ ใช้เวลาสร้าง 8ปี  เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเทมส์ เป็นทั้งสะพานยกและสะพานแขวน จึงครองตำแหน่งสะพานแบบเปิด-ปิดได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อทาวเวอร์บริดจ์ได้มาจากการที่สะพานถูกสร้างขึ้นใกล้กับหอคอยแห่งลอนดอน เหมาะกับนักท่องเที่ยวผู้ที่รักและชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ข้างบนมีการจัดงานนิทรรศการ Tower Bridge นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสะพาน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญๆ อีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้ รวมทั้งด้านบนยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมความงามของเมืองลอนดอนในระดับความสูง 140 ฟุตได้

หอนาฬิกาบิ๊กเบน แต่เดิมชื่อ หอเอลิซาเบธ เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ตัวอาคารคือสถาปัตยกรรมที่สวยงามในยุควิคตอเรีย ปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม นาฬิกาบิ๊กเบนเริ่มทำงานในปี 1859 บอกเวลากับชาวลอนดอนด้วยความซื่อตรงเสมอมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับความนิยมจนกลายมาเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน ที่นี่เคยถูกใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลายต่อหลายเรื่อง 

London Tower เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เป็นสถาปัตยกรรม แบบโรมาเนสก์ ตัวปราสาทตั้งอยู่ภายในโบโรแห่งทาวเวอร์แฮมเล็ทส์และแยกจากด้านตะวันออกของนครหลวงลอนดอน (City of London) ด้วยลานโล่งที่เรียกว่าเนินหอคอยแห่งลอนดอน หรือ “ทาวเวอร์ฮิล” (Tower Hill)

Buckingham Palace พระราชวังบักกิงแฮม เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ

National Gallery หอศิลป์แห่งชาติของกรุงลอนดอน หอศิลป์แห่งนี้ มีภาพมากมายที่จัดแสดงให้ชมถึง 2,300 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพก็จะมีประวัติเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป บางภาพยังเป็นผลงานของศิลปินระดับโลกอย่าง ดาวินชี, ปิกัสโซ่ อีกด้วย

British Museum พิพิธภัณฑ์อังกฤษ เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก เก็บรวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ตากูเฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน

Oxford Street แหล่งช้อปปิ้งที่มีความยาวถึง 1 ไมล์ (1.6 กม.) ทั้งสองฟากฝั่งถนนอุดมไปด้วยร้านค้านานาชนิด

Greenwich กรีนิช ไฮไลท์ของกรีนิช คือ เส้นแบ่งเวลา GMT โดยเส้นนี้เป็นจุดแบ่งระหว่างซีกตะวันออกและตะวันตกของโลก ซึ่งมันก็คือตัวกำหนดเวลาโลก เส้น 0 องศาที่เป็นตัวแบ่งโลกออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็ถูกลากผ่าน ณ เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[wpforms id=”6521″ title=”false” description=”false”]

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต