Summer Camp in Auckland – New zealand April 2020

เรียนซัมเมอร์แคมป์ / ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน / Summer camp 2020 in Auckland New Zealand / แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ / เอเจนซี่เรียนต่อ / ค่ายฤดูร้อน / เรียนภาษาระยะสั้น / เรียนภาษาที่ต่างประเทศ

Summer Camp in Auckland – New zealand April 2020

Summer Camp in Auckland New zealand

ซัมเมอร์แคมป์ 2020 เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

3 สัปดาห์ (วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน -วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563)

ราคาเพียง 135,000 บาท สมัครตรงไม่ต้องสอบ

เรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ทั้งเรียนทั้งเที่ยวแบบจัดเต็ม

นอกจากนี้เรายังมี ซัมเมอร์แคมป์กรุงแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (คลิกเพื่อดูรายละเอียด Summer Camp Germany) / ซัมเมอร์แคมป์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด Summer Camp UK) อีกด้วย ดูภาพกิจกรรมต่างๆ ได้ที่นี่ >>คลิกเลยจ้า<<

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1. รับสมัครนักเรียนทุกเพศ อายุ 11 – 15 ปี

2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และ มีประวัติการเรียนดี เช่น ไม่เคยถูกพักการเรียน หรือไม่เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์

3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อทุกชนิด และไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ

4. มีความประพฤติดีและไม่เสพสารเสพติดทุกชนิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ และข้อตกลงของโครงการฯได้


ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการฯ

ระยะเวลาโครงการฯ 3 สัปดาห์ (วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563)


เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอได้จากอาจารย์ที่ดูแลโครงการฯ หรือ เจ้าหน้าที่อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น

2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ


หมดเขตรับสมัคร

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2562


ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

   ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูล ชัดเจน ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และ เอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ งวดที่ 1 จำนวน 60,000 บาท

สามารถชำระเงินได้ที่อาจารย์ผู้ดูแลโครงการหรือเจ้าหน้าที่ owl Education หรือส่งใบสมัครมาที่ E-mail: sirin.owledu@gmail.com

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

135,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมบริการแล้วดังต่อไปนี้– เรียนภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษาประเทศนิวซีแลนด์ / คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ / ที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (นักเรียน 2คน ต่อ 1 ห้ อง) พร้อมอาหาร / ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ / ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและการเดินทาง / รถรับ-ส่ ง สนามบิน / วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ / ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเดินทาง / Free WIFI ที่โรงเรียน

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมบริการดังต่อไปนี้ – ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ / ค่าซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนตัว

[wpdm_package id=’1229′]

รายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์แคมป์ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ (Summer Camp in Auckland New zealand)

1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถชำระค่าเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระได้ที่อาจารย์ผู้ดูแล โครงการฯ หรือเจ้าหน้าที่ Owl Education โดยสามารถแบ่งชำระตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ค่าเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ จำนวน 135,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้ดังนี้

– งวดที่ 1 ชำระในวันที่สมัคร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 [60,000 บาท]

– งวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 [75,000 บาท]

2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการฯ ในวันและเวลาที่จะแจ้งให้ ทราบภายหลัง

3. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และ ระเบียบต่าง ๆ ของทางโครงการฯ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ และ ขอปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯ

4. ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง และ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ตามที่เห็นสมควร

5. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ฉะนั้นหากผู้เข้าร่วมโครงการฯสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

6. มีครูผู้นำกลุ่มจากประเทศไทยดูแลนักเรียน


หมายเหตุ : โปรดอ่านโดยละเอียด เพื่อทำความเข้าใจข้อปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และระเบียบในการดำเนินการของโครงการฯ

SUMMER-CAMP-NEW-ZEALAND-5-25-April-2020

ตารางการชำระค่าใช้จ่าย

โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

รายละเอียด
งวดที่ 1 ชำระในวันสมัคร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 256260,000 บาท
งวดที่ 2 ชำระภายในวันที่ 5 มกราคม 256375,000 บาท
รวม
135,000 บาท
  • นักเรียนต้องส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าให้ทางอาจารย์ผู้ดูแลโครงการฯ หรือ เจ้าหน้าที่ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562
  • นักเรียนต้องมายื่นวีซ่าด้วยตัวเองในวันที่ 15 มกราคม 2563 (วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ตัวอย่างตารางกิจกรรม

โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 3 สัปดาห์

(วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน -วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2563)

หมายเหตุ : English Lesson เรียนวันจันทร์ –วันศุกร์เวลาตั้งแต่ 08:30 – 12:30 น.

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โบรชัวร์โครงการซัมเมอร์แคมป์ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
[wpdm_package id=’1229′]
[wpdm_package id=’1230′]

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต