เรียนต่อป.ตรี เยอรมัน / เรียนต่อป.โท เยอรมัน / เรียนต่อเยอรมัน / เรียนต่อประเทศเยอรมนี / หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% / มหาวิทยาลัยในเยอรมัน / เรียนภาษาออนไลน์ / เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ / Learning German Online

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ – Learning German Online

การเรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น A1 , A2 และ B1 เพื่อนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวัน คอร์สนี่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ที่ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันมันมาก่อนเลย สอนโดยครูผู้สอนที่มากประสบการณ์ทั้งการสอนในห้องเรียนปกติ และการสอนในรูปแบบออนไลน์ การเรียนในคอร์สเบื้องต้นนี้ได้เพิ่มชั่วโมงการเรียนกับครูเจ้าของภาษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการฝึกฟัง-พูด เพื่อให้คุ้นชินกับสำเนียงของเจ้าของภาษา การเรียนของคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ Learning German Online เราจะเรียนกันผ่านโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม และการเรียน โดยทุกคนในห้องเรียนจะมองเห็นหน้าและได้ยินเสียงกันตลอด รวมไปถึงการแชร์หน้าจอที่เป็นเหมือนกระดานของครู การเรียนทุกครั้งของเราจะถูกบักทึกเอาไว้ ผู้เรียนสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดในกรณีที่ขาดเรียน หรือมาเรียนแล้วแต่อยากดูซ้ำเพื่อทบทวนก็ได้เช่นกัน คลิปทั้งหมดยังสามารถดูต่อไปได้อีก 90 วันหลังจากคอร์สจบ คอร์สเรียนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจภาษาเยอรมันในขั้นพื้นฐาน จนสามารถนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ใช่การเรียนที่มุ่งเน้นแค่เพียงเพื่อให้สอบผ่าน แต่หากมีการเรียนที่ถูกต้องตามหลัก การสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน Test DaF (Test DaF คืออะไร) ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใด

อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ที่ทาง EINS by DAO เปิดสอน สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ในทุกระดับ ตั้งแต่การเรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน A1 ขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อนำไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อไปศึกษาต่อ ในกรณีที่เป็น นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน เรียนต่อระดับปริญญา หรือเรียนภาษาต่อที่เยอรมัน"

ภาษาเยอรมันออนไลน์ Learning German Online เรียนภาษาเยอรมันพื้นฐาน เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อเยอรมนี เรียนเยอรมันออนไลน์ เรียนภาษาออนไลน์ เรียนภาษาออนไลน์ไม่แพง หนังสือเรียนภาษาเยอรมัน

ความรู้ภาษาเยอรมัน แบ่งได้เป็นระดับภาษาเยอรมัน A1-C2

A1 (ภาษาเยอรมันเบื้องต้น) สามารถพูดคุยในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน เข้าใจ และใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารสามารถแนะนำตัวเองและคนอื่นได้ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่มี สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ

A2 (ภาษาเยอรมันเบื้องต้น) สามารถอธิบายเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจสำนวน และ ประโยคที่ใช้บ่อย สื่อสารพูดคุยสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่น การซื้อของ อธิบายสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายประวัติตัวเองรวมไปถึงประวิติการศึกษาได้

B1 (การใช้ภาษาระดับกลาง) เข้าใจถึงเรื่องราวหลักในเรื่องที่คุ้นเคย เช่น การทำงาน การเรียน กิจกรรมยามว่าง และในเรื่องอื่นๆ แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ และเป็นเหตุเป็นผลกันเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ บอกเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายความฝัน ความหวัง จุดหมายต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือคำอธิบายสั้นๆ ประกอบได้

B2 (การใช้ภาษาระดับกลาง) สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้ง รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรู้เฉพาะทาง สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้ดี สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ

C1 (การใช้ภาษาระดับสูง) เข้าใจข้อความประโยคที่ยาวขึ้นและที่ต้องใช้ความเข้าใจหลายด้านและตระหนักถึงความหมายโดยนัย สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนักในการคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในเข้าสังคมและชีวิตการทำงานหรือในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสารและคำเชื่อมต่างๆ ในการเชื่อมโยงความได้

C2 (การใช้ภาษาระดับสูง) สามารถเข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่างๆ สร้างคำอธิบายและระบุเหตุผลในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน


ที่มาอ่านเพิ่มเติมได้ https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/kon/stu.html


เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์

Deutsch fur Anfänger / Learning German Online

 • เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ A1 
 •  เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ A2 
 • เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B1 
 • เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B2
เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ A1 

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ A1

Deutsch fur Anfänger / Learning German Online – German for begininer

เริ่ม 20 กันยายน – 25 พฤศจิกายน 2565

เรียนทุกวัน อังคาร พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

วันอาทิตย์ 02.10 / 16.10 / 30.10 / 13.11 เวลา 15:00 – 17:30 น. (เวลาประเทศไทย)

รวม 85 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด

15 ชั่วโมง เตรียมสอบ Start Deutsch 1

10 ชั่วโมง ฝึกการฟัง พูด ออกเสียง กับครูเจ้าของภาษา

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน


ค่าเรียน 23,500 บาท

*ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์ เพื่อรับโค้ดส่วนลด

ค่าเรียนทันที 500 บาท

Line@: @owl.education

(คลิกเพื่อแอดได้เลย)

เพิ่มเพื่อน
 เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ A2 

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ขั้นพื้นฐาน ระดับ A2

The basic level of German as foreign language

Der Grunstufenbereich DAF

เริ่ม 20 กันยายน – 25 พฤษศจิยน 2565

เรียนทุกวัน อังคาร พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)

วันเสาร์ 02.10 / 16.10 / 30.10 / 13.11 เวลา 19:00 – 21:00 น. (เวลาประเทศไทย)


รวม 85 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด

15 ชั่วโมง เตรียมสอบ Start Deutsch 2

10 ชั่วโมง ฝึกการฟัง พูด ออกเสียง กับครูเจ้าของภาษา

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน


ค่าเรียน 23,500 บาท

*ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์ เพื่อรับโค้ดส่วนลด

ค่าเรียนทันที 500 บาท

Line@: @owl.education

(คลิกเพื่อแอดได้เลย)

เพิ่มเพื่อน
เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B1 

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B1

The basic level of German as foreign language

Der Grunstufenbereich DAF

เริ่ม 20 กันยายน – 25 พฤษศจิยน 2565

• เรียนทุกวันจันทร์/ อังคาร / พฤหัสบดี (8 สัปดาห์แรก) เวลา 19.00 – 21.30 น. (เวลาประเทศไทย)

• ทุกวัน พุธ และ เสาร์ (3 สัปดาห์หลัง) เวลา 19:30 – 22:00 น. (เวลาประเทศไทย)

•วันเสาร์ 02.10 / 16.10 / 30.10 / 13.11 เวลา 19:00 – 21:30 น. (เวลาประเทศไทย)


รวม 85 ชั่วโมง

60 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาท้ังหมด

15 ชั่วโมง เตรียมสอบ B1

10 ชั่วโมง ทบทวนความเข้าใจด้านไวยกรณ์กับครูไทย

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน


ค่าเรียน 23,500 บาท

*ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์ เพื่อรับโค้ดส่วนลด

ค่าเรียนทันที 500 บาท

Line@: @owl.education

(คลิกเพื่อแอดได้เลย)

เพิ่มเพื่อน
เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B2

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ ระดับ B2

The basic level of German as foreign language

Der Grunstufenbereich DAF

เริ่ม 24 กันยายน – 27 พฤศจิกายน 2565

ทุกวันอังคาร ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เวลา 19:00 – 21:30 น

รวม 50 ชั่วโมง

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน


ค่าเรียน 14,500 บาท

*ไม่รวมค่าหนังสือ

แอดไลน์ เพื่อรับโค้ดส่วนลด

ค่าเรียนทันที 500 บาท

Line@: @owl.education

(คลิกเพื่อแอดได้เลย)

เพิ่มเพื่อน

ทีมครูผู้สอน

ครูดาว (กนกวรรณ บุญมงคลวัฒน์)

นำทีมผู้สอนโดย ครูดาว (กนกวรรณ บุญมงคลวัฒน์) ซึ่งในคอร์ส 1 นี้ ครูดาวจะเป็นผู้สอนในส่วนของการเตรียมตัวสอบวัดระดับ A1 และ B2 เป็นผู้สอนหลักในระดับ B2

ครูดาวจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวิชาเอก คือ การสอนภาษาไทยและภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หลังจากเรียนจบครูดาวได้มาเป็นครูสอนภาษาเยอรมัน อยู่ที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยเป็นเวลา 7 ปี หลังจากนั้นครูดาวได้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก TU Dresden (ได้รับทุนการศึกษาจาก DAAD) และในตอนนี้ครูดาวกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Leuphana เมือง Luneburg หัวข้อเขียนงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนภาษาเยอรมันของเด็กและเยาวชนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์ในการสอนภาษาเยอรมันมายาวนานและเคยสอนนักเรียน มามากกว่า 1,000 คน

ครูพี จะเป็นผู้สอนหลักในคอร์ส A1 นี้ ในส่วนของเนื้อหาทั่วไปทั้งหมด รวมถึงติวสอบระดับ A2 และ ทบทวนความเข้าในเกี่ยวกับแกรมม่าในระดับ B1

ครูมิชาเอล

Alexandra

ครูต่างชาติเจ้าของภาษา จะเป็นผู้ที่มาช่วยฝึกเพิ่มเติมในด้านการฟัง-พูด และการออกเสียงอีกด้วย


น้อง ๆ ที่อยากไปเรียนภาษาที่เยอรมนี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาเยอรมันแบบระยะสั้น หรือการเรียนภาษาเยอรมันระยะยาว นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน หรือ เรียนต่อที่เยอรมนี จะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยในระดับพื้นฐาน (A1) ซึ่ง น้อง ๆ สามารถเรียนได้ที่สถาบันสอนภาษาเยอรมัน สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถาบันด้านวัฒนธรรมเยอรมัน ณ กรุงเทพฯ แต่ถ้าหากไม่สะดวกในการเดินทาง หรือในเรื่องของระยะเวลาในการเรียนที่อาจจะไม่ตรงกับความต้องการ ทางพี่ ๆ อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) ขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ของ EINS by DAO ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ ด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ และยังทำให้ไม่พลาดชั่วโมงเรียนหากไม่สามารถเข้าเรียนสดได้ เพราะการเรียนทุกครั้งจะถูกบันทึกเอาไว้ทำให้สามารถเรียนย้อนหลังหรือเรียนซ้ำเพื่อทบทวนได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเช่าที่พักที่ใกล้ที่เรียน หรือค่าเดินทางไป-กลับ รวมไปถึงประหยัดเวลาในการเดินทางอีกด้วย

สำหรับคอร์สเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์อื่น ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.einsbydao.com/startseite-th

ข้อดีของการ เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ กับ EINS BY DAO

 • ประหยัดเวลาในการเดินทาง
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • สามารถดูย้อนหลังได้อีกถึง 90 วัน
 • ไม่พลาดชั่วโมงเรียน
 • เรียนผ่านอุปกรณ์ได้หลายอย่าง โทรศัพท์ แทปเล็ต คอมพิวเตอร์
 • ได้ฝึกการฟัง พูด กับครูเจ้าของภาษา

รายละเอียดการรับสมัครเรียน

 • ผู้เรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
 • จำนวนนักเรียนสูงสุด 16 คน / Class
 • เปิดรับสมัครวันนี้ – จนกว่าจะเต็ม
 • สนใจเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์หลักสูตรอื่น ๆ

สอบถามได้ที่ Line@: @owl.education หรือ 061-654-1565 (พี่ปู)

-LearningGermanOnline6
-LearningGermanOnline1
-LearningGermanOnline2
-LearningGermanOnline3
-LearningGermanOnline4
-LearningGermanOnline7
-LearningGermanOnline9
-LearningGermanOnline5
previous arrow
next arrow
Shadow

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

[wpforms id=”6521″ title=”false” description=”false”]

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต