IELTS / TOEFL / TestDaF

รายละเอียดการสอบ IELTS, TOEFL และ TestDaF

รายละเอียดการสอบIELTSTOEFLTestDaF
ค่าสมัครสอบ6,900 บาท185 USD130 EUR
สถานที่สอบ- โรงแรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท (กรุงเทพฯ)
- โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ (เชียงใหม่)
-AVSS (Study Abroad & English Academy) (ภูเก็ต)
จะแจ้งให้ทราบในวันที่สมัครสอบทางออนไลน์ที่ www.ets.org/toefl- Goethe Institut Thailand (ซอยเกอเธ่ กรุงเทพฯ)
ระดับคะแนนระดับคะแนน 1 - 9
- ระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ 5.5 - 6
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
- ระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ 65 คะแนนขึ้นไป
ระดับคะแนน
- TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5 - TestDaf Level 5) C1.2
- TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4 - TestDaf Level 4) B2.2 - C1.1 (ระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ)
- TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3 - TestDaf Level 3) B2.1

 International English Language Testing System (IELTS)

– ค่าสมัครสอบ 6,900 บาท เริ่ม 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

– ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 เดือน

– ข้อสอบ ฟัง พูด อ่าน เขียน (สำหรับข้อสอบพาร์ทพูดจะจัดสอบในวันเสาร์)


รายละเอียดข้อสอบ

– การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และ บทพูด รวมทั้ง การออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และ เขียนคำตอบ และ ในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที

– การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที

มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และ ให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

– การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที

จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูป แบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ เป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และ เป็นการ แสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือ วิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

– การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมี เวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และ จะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และ ส่วนสุดท้าย จะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง​​​​​​​


สถานที่สอบ และ วันสอบ

กรุงเทพมหานคร : โรงเเรมแลนด์ มาร์ค สุขุมวิท

เชียงใหม่ : โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่

ภูเก็ต : AVSS Phuket (Study Abroad & English Academy)


วิธีสมัครสอบ

1. กรอกใบสมัครการสอบ IELTS ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letter)

2. รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป (ขนาด 2 นิ้ว)

3. สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมเอกสารฉบับจริง ดังต่อไปนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน

– หนังสือเดินทาง

4. ชำระค่าสมัครสอบที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์


*** หมายเหตุ ผู้สมัครสอบต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันที่ทำการสมัครสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบ ****


www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/dates-fees-locations

www.ielts.idp.co.th/what_is_ielts_th.aspx

www.oxbridge.in.th/ielts-test-dates

  Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language (ออกเสียงว่า "โทเฟิล" หรือ "โทเฟล") เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี


TOEFL จะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

– การพูด (Speaking)

– การฟัง (Listening)

– การอ่าน (Reading)

– การเขียน (Writing)


ในครั้งจะต้องผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการตอบคำถาม โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่งสำหรับการสอบ ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ทั้ง Internet-based Test (iBT) หรือ Paper-based Test (PBT) ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่มีให้ที่ศูนย์ทดสอบ

– TOEFL Internet-based Test (iBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง พูด และ เขียนภาษาอังกฤษและใช้ทักษะเหล่านี้ร่วม กันในชั้นเรียนมหาวิทยาลัย เช่น คุณอาจอ่าน หรือ ฟังบรรยาย แล้วเขียนหรือพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้

– TOEFL Paper-based Test (PBT) ประเมินความสามารถของคุณในการอ่าน ฟัง และ เขียน ภาษาอังกฤษ


สำหรับประเทศไทยมีศูนย์สอบแบบ TOEFL Internet-based Test (iBT) เท่านั้น

สำหรับศูนย์สอบสามารถดูได้ด้านล่าง


– ค่าสมัครสอบสำหรับประเทศไทย 185 USD

– สมัครสอบผ่านทางออนไลน์ที่ www.ets.org/toefl


ศูนย์สอบ

– กรุงเทพมหานคร

– เชียงใหม่

– หาดใหญ่

– สระบุรี

– สุราษฎร์ธานี

– ยะลา


ข้อสอบแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

– การฟัง 30 คะแนน

– การพูด 30 คะแนน

– การอ่าน 30 คะแนน

– การเขียน 30 คะแนน

รวมทั้งหมด 120 คะแนน


ใบรับรองคะแนน

ใบรับรองคะแนน ผู้สอบจะได้รับใบรับรองคะแนนทั้งหมด 5 ฉบับ ดังนี้

– ฉบับแรกจะเป็นรายงานผลที่ส่งให้ผู้เข้าสอบ

– อีก 4 ฉบับ จะเป็นรายงานผลคะแนนอย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถเลือกว่าจะให้ทาง ETS ส่งตรงไปให้กับสถาบัน หรือ บริษัทใด โดยมีระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 15 วันหลังจากวันที่เข้าสอบ

*หากต้องการมากกว่านี้ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม US$17 ต่อ 1 ฉบับ


สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาในวันสอบ

– Passport

– ใบ confirm ที่พิมพ์จากระบบลงทะเบียน Internet


www.ets.org/toefl

www.dek-d.com/studyabroad/37194/

TestDaF

– TestDaF เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาเยอรมันของผู้เข้าสอบ ตั้งแต่ระดับ 4 – 5 (B2 ถึง C1) ตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปด้านภาษา ดังนั้นแล้ว ความรู้ ความสามารถของผู้เข้าสอบ จะต้องอยู่ในระดับ B2 เป็นอย่างต่ำ


– ค่าสมัคร 130 ยูโร

– สถานที่จัดสอบ : สถาบันเกอเธ่ (Goethe Institute) กรุงเทพมหานคร


ข้อสอบ

ทักษะการอ่าน : 3 บทความ 30 ข้อ ระยะเวลา 60 นาที

ทักษะการฟัง : 3 หัวข้อในการฟัง 25 ข้อ ระยะเวลา 40 นาที

ทักษะการเขียน : 1 บทความ ระยะเวลา 60 นาที

ทักษะการพูด : 7 หัวข้อ ระยะเวลาโดยประมาณ 30 นาที


ผลการประเมิน

  • TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5 – TestDaf level 5) C1.2
  • TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4 – TestDaf level 4) B2.2 – C1.1 (ระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ)
  • TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3 – TestDaf level 3) B2.1


ลงทะเบียนสอบ

– การลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ห้องทะเบียน กรุณานำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ มาด้วย

– การลงทะเบียนทางอีเมล์ กรุณาสอบถามสถานะที่นั่งในการสอบในช่วงที่ท่านต้องการทางอีเมล์ของ สถาบันเกอเธ่ได้ ทางสถาบันยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาที่แน่นอนสำหรับการสอบ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็น


** หมายเหตุ : สถาบันไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ **


กำหนดการลงทะเบียน

ท่านจะต้องลงทะเบียนสอบอย่างช้าที่สุด 7 วันก่อนวันสอบจริง สถาบันจะจัดที่นั่งให้กับผู้เรียนและผู้เข้าสอบตามจำนวนที่มีว่าง


การยืนยันเบื้องต้น

หลังจากได้ลงทะเบียนทางอีเมล์แล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันการจอง ภายใน 3 วัน โดนจะระบุรายละเอียดการชำระเงิน


การยืนยันโดยสมบูรณ์

หลังจากท่านได้ชำระเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบยืนยันแบบสมบูรณ์ทางอีเมล์


www.goethe.de/ins/th/th/spr/prf/anm.html


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต