High School Exchange

GERMANY

ปิดรับสมัคร...

HIGH SCHOOL EXCHANGE PROGRAM IN GERMANY

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี High School Exchange Program 2023-2024

สำหรับนักเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนีกับโครงการของ Owl Education “ไม่ต้องสอบ” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน ( High School Exchange Program in Germany – Public High School ) เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่มีอายุ 14 – 17 ปี ได้ไป แลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา โดยน้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม (High School) ของรัฐบาลในประเทศเยอรมนี ระดับ Grade 9th – 11th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ชาวเยอรมัน การเรียนจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ (ชาวเยอรมัน) ประจำอยู่คอยให้คำปรึกษากับน้อง ๆ ตลอดทั้งโครงการ เมื่อน้องๆเรียนจบระดับชั้นในโรงเรียนมัธยม (High School) ของเยอรมันแล้ว น้องๆจะได้รับใบรับรองการเรียนจบ หลักสูตร High School ของประเทศเยอรมนี (Certificate of a Public German high school) และ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก High School ที่น้อง ๆ เข้าเรียน

 

1.นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
2.นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4.นักเรียนต้องได้รับการับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน
5.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน แต่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน (ที่ทางโครงการจัดหาให้)
6. น้อง ๆ จะต้องส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมันจากสถาบัน Geothe ก่อนวันเดินทาง
7.นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไป German Level B1 สามารถส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมัน จากสถาบัน Geothe ได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียนมัธยม
8.สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ

น้อง ๆ นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครอบครัวที่สถาบันได้เลือกมา จะอยู่ไม่ไกลจาก High School เพื่อให้น้อง ๆ ได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัย

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี – High School Exchange Program ทางสถาบัน จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเมืองต่างๆ (Local Assistance) และ พี่เลี้ยงชาวไทยที่ประจำที่เยอรมัน คอยดูแล ให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการฯ

น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกันความคุ้มครองสำหรับสุขภาพ, อุบัติเหตุ และ ความเสี่ยงอื่นๆ ประกันดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาตลอดทั้งโครงการฯ และ ยังครอบคลุมทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศ EU (European Union)

หลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร High School ในประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร High school ของประเทศเยอรมนี (Certificate of Attendance หรือ Diploma) และ ใบแสดงผลการเรียน Transcript จาก High School ที่น้องๆเข้าเรียน

*หลักการการโอนหน่วยกิต หรือ การข้ามชั้นเรียนหลังจากจบการเรียนที่เยอรมัน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้องๆ และ ดุลพินิจของโรงเรียนที่น้องๆ เรียนอยู่ที่เมืองไทย

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน
3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ
4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

- รับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2565
- น้อง ๆ จะต้องเดินทางมาสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2สัปดาห์แรกของเดือน มกราคม 2566
- ส่งเอกสารประกอบการทำวีซ่า 20 เมษายน 2566
- ยื่นวีซ่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
- ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ประมาณวันที่ 25-26 มิถุนายน 2566)
- เดินทางกลางเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนตุลาคม 2566

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

รวมทั้งสิ้น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 429,000 บาท (10 คน) แบ่งชำระ 5 งวด

35,000฿

งวดที่ 1

ค่าลงทะเบียนชำระ ณ วันที่สมัคร

150,000฿

งวดที่ 2

วันที่ 1 ก.ค. 65 (ค่าโครงการ 1/3)

150,000฿

งวดที่ 3

วันที่ 1 ต.ค. 65 (ค่าโครงการ 2/3)

129,000฿

งวดที่ 4

วันที่ 1 ม.ค. 66 (ค่าโครงการ 3/3)

39,500฿

งวดที่ 5

วันที่ 1 พ.ค. 66 (ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ)

หมายเหตุ : งวดที่ 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน, งวดที่ 2-4 สามารถขอเงินคืนได้ตามเงื่อนไข หากทางโรงเรียน หรือสถาบันยกเลิกโครงการ หรือมีเหตุสุดวิสัย

จ่าย 429,000 บาท ได้อะไรบ้าง?

ค่าเทอมใน High School ประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา

ค่าจัดหาโรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)

ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ชาวไทย และ เยอรมัน ประจำท้องถิ่น 

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้น

ลงทะเบียน 35,000 บาท

ค่าสอบวัดระดับภาษาที่สถาบันเกอเธ่ (ชำระตามจริง)

ค่าตั๋วเดินทางระหว่างเมือง

ค่าดำเนินการด้านวีซ่า แปลภาษา และค่าธรรมเนียมวีซ่า 18,500 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชำระตามจริง)

ค่าหนังสือเรียน ปีละ 50 ยูโรต่อเดือน

ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี 21,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

High School Location In Germany
กรุงไบร็อยท์ (Bayreuth)
ไบรอยท์เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนีในบาวาเรีย Bayreuth มีชื่อเสียงเนื่องจากเทศกาล Richard Wagner ซึ่งเป็นงานสังคมชั้นสูงในเยอรมนี Bayreuth ล้อมรอบด้วยชนบทที่สวยงามและมีโอกาสกลางแจ้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเช่น ขี่ม้าแล่นเรือใบฟันดาบฟุตบอล
กรุงเบอร์ลิน (Berlin)

เมืองหลวงประเทศเยอรมนี เป็นศูนย์กลางในด้าน การเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และ วิทยาการที่ล้ำสมัย และ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม อีกด้วยกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

กรุงเบรเมิน (Bremen)

เบรเมินทางตอนเหนือของเยอรมนีเป็นเมืองที่มีความสง่างามและน่ารักเหมือนเมืองที่โทมัสแมนน์อธิบายไว้ในนวนิยายของเขา เบรเมนเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณชอบสภาพแวดล้อมแบบเออร์เบน แต่ยังต้องการเดินเท้าให้ได้มาก ๆ – เบรเมนเป็นเมืองที่สามารถเดินไปได้อย่างแน่นอน

กรุงนูเร็มเบิร์ก (Nuremberg)
กรุงเนือร์นแบร์ค (Nurnberg) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภายในรัฐไบเอิร์น (Bayern) ห่างจากกรุงมิวนิคประมาณ 170 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 500,000 คน
กรุงเดรสเดิน (Dresden)

เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีประชากรราวเจ็ดแสนคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 12 ของประเทศ และเป็นเมืองกว้างอันดับ 4 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน, ฮัมบวร์ค, และโคโลญ) เดรสเดินถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเอ็ลเบอ เป็นรองเพียงฮัมบวร์ค

กรุงฮัมบูร์ก (Hamburg)

เป็นเมืองที่สง่างามและซับซ้อนยิ่งกว่าเบอร์ลินซึ่งเป็นเมืองหลวง หากคุณต้องการใช้ชีวิตริมทะเลและสัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองท่าที่ร่ำรวยฮัมบูร์กคือจุดที่เหมาะสำหรับคุณ

กรุงโคเบลนซ์ (Koblenz) โคเบลนซ์ เป็นเมืองโรแมนติกริมแม่น้ำไรน์และโมเซล เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบางส่วนของเมืองเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับข้อดีของเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานกับความงามทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ

กรุงลือเบค (Lübeck)
ลือเบคเป็นเมืองที่สวยงามริมทะเลบอลติก เมืองเก่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกขององค์การยูเนสโก คุณจะได้พบกับชายหาดที่สวยงามในบริเวณใกล้เคียง นักเขียน Thomas Mann มาจากLübeckและLübeckเป็นสถานที่สำหรับนวนิยายหลายเรื่องของเขา ลือเบคยังมีชื่อเสียงในเรื่องมาร์ซิปันและตลาดคริสต์มาส

กรุงมินเดิน (Minden)
Minden เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำ Weser ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Hannover มินเดนมีศูนย์กลางที่มีเสน่ห์พร้อมอาคารประวัติศาสตร์มากมายเมืองนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณต้องการสัมผัสชีวิตประจำวันในเมืองเล็ก ๆ

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี
ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 / 061 654 1565

Subscribe Now