High School Exchange

GERMANY

ปิดรับสมัคร...

High School Exchange Program

 

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี High School Exchange Program 2023-2024

สำหรับนักเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนีกับโครงการของ Owl Education “ไม่ต้องสอบ” โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน ( High School Exchange Program in Germany – Public High School ) เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่มีอายุ 14 – 17 ปี ได้ไป แลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา โดยน้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม (High School) ของรัฐบาลในประเทศเยอรมนี ระดับ Grade 9th – 11th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ชาวเยอรมัน การเรียนจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ (ชาวเยอรมัน) ประจำอยู่คอยให้คำปรึกษากับน้อง ๆ ตลอดทั้งโครงการ เมื่อน้องๆเรียนจบระดับชั้นในโรงเรียนมัธยม (High School) ของเยอรมันแล้ว น้องๆจะได้รับใบรับรองการเรียนจบ หลักสูตร High School ของประเทศเยอรมนี (Certificate of a Public German high school) และ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก High School ที่น้อง ๆ เข้าเรียน

1.นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี
2.นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป
3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
4.นักเรียนต้องได้รับการับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน
5.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน แต่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน (ที่ทางโครงการจัดหาให้)
6. น้อง ๆ จะต้องส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมันจากสถาบัน Geothe ก่อนวันเดินทาง
7.นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไป German Level B1 สามารถส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมัน จากสถาบัน Geothe ได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียนมัธยม
8.สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ

น้อง ๆ นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครอบครัวที่สถาบันได้เลือกมา จะอยู่ไม่ไกลจาก High School เพื่อให้น้อง ๆ ได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัย

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี – High School Exchange Program ทางสถาบัน จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเมืองต่างๆ (Local Assistance) และ พี่เลี้ยงชาวไทยที่ประจำที่เยอรมัน คอยดูแล ให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการฯ

น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกันความคุ้มครองสำหรับสุขภาพ, อุบัติเหตุ และ ความเสี่ยงอื่นๆ ประกันดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาตลอดทั้งโครงการฯ และ ยังครอบคลุมทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศ EU (European Union)

หลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร High School ในประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร High school ของประเทศเยอรมนี (Certificate of Attendance หรือ Diploma) และ ใบแสดงผลการเรียน Transcript จาก High School ที่น้องๆเข้าเรียน

*หลักการการโอนหน่วยกิต หรือ การข้ามชั้นเรียนหลังจากจบการเรียนที่เยอรมัน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้องๆ และ ดุลพินิจของโรงเรียนที่น้องๆ เรียนอยู่ที่เมืองไทย

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย
2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน
3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ
4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

- รับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันนี้ - วันที่ 15 มิถุนายน 2565
- น้อง ๆ จะต้องเดินทางมาสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2สัปดาห์แรกของเดือน มกราคม 2566
- ส่งเอกสารประกอบการทำวีซ่า 20 เมษายน 2566
- ยื่นวีซ่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
- ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ประมาณวันที่ 25-26 มิถุนายน 2566)
- เดินทางกลางเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนตุลาคม 2566

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

รวมทั้งสิ้น ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 429,000 บาท (10 คน) บาท แบ่งชำระ 5 งวด

งวดที่ 1

฿ 35,000
  • ค่าลงทะเบียน ชำระ ณ วันที่สมัคร

งวดที่ 2

฿ 150,000
  • วันที่ 1 ก.ค. 65 (ค่าโครงการ 1/3)

งวดที่ 3

฿ 150,000
  • วันที่ 1 ต.ค. 65 (ค่าโครงการ 2/3)

งวดที่ 4

฿ 129,000
  • วันที่ 1 ม.ค. 66 (ค่าโครงการ 3/3)

งวดที่ 5

฿ 39,500
  • วันที่ 1 พ.ค. 66 (ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ)

หมายเหตุ : งวดที่ 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน, งวดที่ 2-4 สามารถขอเงินคืนได้ตามเงื่อนไข หากทางโรงเรียน หรือสถาบันยกเลิกโครงการ หรือมีเหตุสุดวิสัย

จ่าย 429,000 บาท ได้อะไรบ้าง?

0

ค่าจัดหาโรงเรียน และ ครอบครัวอุปถัมภ์

0

ค่าเทอมใน High School ประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา

0

ค่าอาหาร 3 มื้อ (pack lunch)

0

ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน

0

ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ชาวไทย และ เยอรมัน ประจำท้องถิ่น

รายการที่ไม่รวมในค่าใช้จ่ายข้างต้น

0

ลงทะเบียน 35,000 บาท

0

ค่าสอบวัดระดับภาษาที่สถาบันเกอเธ่ (ชำระตามจริง)

0

ค่าหนังสือเรียน ปีละ 50 ยูโรต่อเดือน

0

ค่าตั๋วเดินทางระหว่างเมือง

0

ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชำระตามจริง)

0

ค่าดำเนินการด้านวีซ่า แปลภาษา และค่าธรรมเนียมวีซ่า 18,500 บาท

0

ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี 21,000 บาท

0

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

111/20 ม.1 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110
โทร : 02 191 3964 สายด่วน พี่ปู 061 654 1565

Subscribe Now