High School in Germany / เรียนไฮสคูลเยอรมัน / นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี / เรียนภาษาต่างประเทศ / Exchange Program / นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน / ประเทศเยอรมนี / High School Exchange in Germany

นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

High School Exchange Program 2023-2024

แลกเปลี่ยนเยอรมัน

สำหรับนักเรียนที่จะไปแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนีกับโครงการของ Owl Education "ไม่ต้องสอบ" โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมัน ( High School Exchange Program in Germany – Public High School ) เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่มีอายุ 14 – 17 ปี ได้ไป แลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา โดยน้อง ๆ จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม (High School) ของรัฐบาลในประเทศเยอรมนี ระดับ Grade 9th – 11th หรือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และได้เรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ชาวเยอรมัน การเรียนจะเป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี

ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นนั้น ๆ (ชาวเยอรมัน) ประจำอยู่คอยให้คำปรึกษากับน้อง ๆ ตลอดทั้งโครงการ เมื่อน้องๆเรียนจบระดับชั้นในโรงเรียนมัธยม (High School) ของเยอรมันแล้ว น้องๆจะได้รับใบรับรองการเรียนจบ หลักสูตร High School ของประเทศเยอรมนี (Certificate of a Public German high school) และ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จาก High School ที่น้อง ๆ เข้าเรียน


คุณสมบัติของน้องๆ ที่เข้าร่วม นักเรียนแลกเปลี่ยน

1.นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 – 17 ปี

2.นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป

3.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

4.นักเรียนต้องได้รับการับรองความประพฤติจากครู 2 ท่าน

5.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาเยอรมัน แต่จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเยอรมัน (ที่ทางโครงการจัดหาให้)

6. น้อง ๆ จะต้องส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมันจากสถาบัน Geothe ก่อนวันเดินทาง

7.นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไป German Level B1 สามารถส่งผลการทดสอบภาษาเยอรมัน จากสถาบัน Geothe ได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนเข้าเรียนมัธยม

8.สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และโรคติดต่อ


ที่พักที่ทางโครงการจัดไว้ให้นักเรียน นักเรียนแลกเปลี่ยน

น้อง ๆ นักเรียนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ที่ทางสถาบันได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งในแต่ละครอบครัวที่สถาบันได้เลือกมา จะอยู่ไม่ไกลจาก High School เพื่อให้น้อง ๆ ได้เดินทางอย่างสะดวกสบาย และ ปลอดภัย


เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆตลอดทั้งโครงการฯ นักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี – High School Exchange Program

ทางสถาบัน จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำเมืองต่างๆ (Local Assistance) และ พี่เลี้ยงชาวไทยที่ประจำที่เยอรมัน คอยดูแล ให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการฯ


ประกันสุขภาพที่ประเทศเยอรมนี

น้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับประกันความคุ้มครองสำหรับสุขภาพ, อุบัติเหตุ และ ความเสี่ยงอื่นๆ ประกันดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาตลอดทั้งโครงการฯ และ ยังครอบคลุมทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศ EU (European Union)


ใบประกาศนียบัตร / การโอนหน่วยกิตจากทางโรงเรียนที่เยอรมนี – ไทย

หลังจากที่น้องๆเรียนจบหลักสูตร High School ในประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว น้อง ๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตร High school ของประเทศเยอรมนี (Certificate of Attendance หรือ Diploma) และ ใบแสดงผลการเรียน Transcript จาก High School ที่น้องๆเข้าเรียน

*หลักการการโอนหน่วยกิต หรือ การข้ามชั้นเรียนหลังจากจบการเรียนที่เยอรมัน ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของน้องๆ และ ดุลพินิจของโรงเรียนที่น้องๆ เรียนอยู่ที่เมืองไทย

ข้อดีของการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศเยอรมนี

1. ได้มีโอกาสในการเรียนภาษาที่ 3 (ภาษาเยอรมัน) เพื่อเป็นข้อได้เปรียบในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

2. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับชาวต่างชาติ และ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ จากต่างแดน

3. ได้มีโอกาสสร้าง connection กับชาวต่างชาติ

4. เป็นการฝึกตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะน้องๆต้องดูแลตัวเอง ทั้งในเรื่องการเรียน และ การเดินทาง

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 429,000 บาท (10 คน)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวม

– ค่าจัดหาโรงเรียน และ ครอบครัวอุปถัมภ์

– ค่าเทอมใน High School ประเทศเยอรมนี 1 ปีการศึกษา

– ค่าที่พักครัวอุปถัมภ์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ ตลอดทั้งโครงการฯ

– รถรับส่งสนามบิน (1 รอบ)

– ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ชาวไทย และ เยอรมัน ประจำท้องถิ่น


*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม

– ลงทะเบียน 35,000 บาท

– ค่าสอบวัดระดับภาษาที่สถาบันเกอเธ่ (ชำระตามจริง)

– ค่าหนังสือเรียน ปีละ 50 ยูโรต่อเดือน

– ค่าตั๋วเดินทางระหว่างเมือง และ ภายในเมือง ณ ประเทศเยอรมนี ประมาณ 40 – 80 ยูโรต่อเดือน

– ค่าตั๋วเครื่องบิน (ชำระตามจริง)

– ค่าดำเนินการด้านวีซ่า แปลภาษา และค่าธรรมเนียมวีซ่า 18,500 บาท

– ประกันเดินทาง ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 1 ปี 21,000 บาท

– สำหรับ นร. ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเยอรมัน มีค่าเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มใน 3 ระดับ คือ A1, A2 และ B1 (ระดับละ 20,000 บาท) เรียนออนไลน์ ที่ประเทศไทย

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนตัว และนอกเหนือจากที่ระบุ

กำหนดการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

กำหนดการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • – รับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ วันนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • – น้อง ๆ จะต้องเดินทางมาสอบวัดระดับความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2สัปดาห์แรกของเดือน มกราคม 2566
 • – ส่งเอกสารประกอบการทำวีซ่า 20 เมษายน 2566
 • – ยื่นวีซ่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
 • – ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (ประมาณวันที่ 25-26 มิถุนายน 2566)
 • – เดินทางกลางเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนตุลาคม 2566

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


กำหนดการชำระเงินเข้าร่วมโครงการ

 • งวดที่ 1 : 35,000฿ (ค่าลงทะเบียน ณ วันที่สมัคร)
 • งวดที่ 2 : 150,000฿ วันที่ 1 ก.ค. 65 (ค่าโครงการ 1/3)
 • งวดที่ 3 : 150,000฿ วันที่ 1 ต.ค. 65 (ค่าโครงการ 2/3)
 • งวดที่ 4 : 129,000฿ วันที่ 1 ม.ค. 66 (ค่าโครงการ 3/3)
 • งวดที่ 5 : 39,500฿ วันที่ 1 พ.ค. 66 (ค่าวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ)

หมายเหตุ : งวดที่ 1 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน, งวดที่ 2-4 สามารถขอเงินคืนได้ตามเงื่อนไข หากทางโรงเรียน หรือสถาบันยกเลิกโครงการ หรือมีเหตุสุดวิสัย

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ข้อมูลทั่วไปของประเทศเยอรมนี (Germany)

ประเทศเยอรมนี (Germany, Deutschland) หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง มีพื้นที่ 357,376 ตารางกิโลเมตร และ มีภูมิอากาศตามฤดูกาลแบบอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรประมาณ 82 ล้านคน ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป มีรัฐองค์ประกอบ 16 รัฐ ดังนี้

รัฐ (State)เมืองหลวง (Capital)
Baden-WürttembergStuttgart
Bavaria Munich
BerlinBerlin
BrandenburgPotsdam
Bremen Bremen
Hamburg Hamburg
Mecklenburg-VorpommernSchwerin
NiedersachsenHannover
North-Rhine-Westphalia Düsseldorf
Rhineland-Pfalz Mainz
SaarlandSaarbrücken
SaxonyDresden
Saxony-Anhalt Magdeburg
Schleswig-Holstein Kiel
ThüringenErfurt

ประเทศเยอรมนีเป็นจุดหมายการเข้าเมืองยอดนิยมอันดับสองในโลกรองจากสหรัฐ เมืองหลวง และ มหานครใหญ่สุดของประเทศคือ กรุงเบอร์ลิน เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรสูงสุดแห่งหนึ่ง


ประเทศเยอรมนีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพ และ รัฐสวัสดิการ พรมแดนทางทิศเหนือติดประเทศเดนมาร์ก (Denmark) ทะเลเหนือ (North Sea) และ ทะเลบอลติก (Baltic Sea) ทิศตะวันออกติดประเทศโปแลนด์ (Poland) และ สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) ทิศใต้ติดประเทศออสเตรีย (Austria) และ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ทิศตะวันตกติดประเทศ ฝรั่งเศส (France) ลักเซมเบิร์ก (Luxemburg) เบลเยี่ยม (Belgium) และ เนเธอร์แลนด์ (Netherland)


เยอรมนีเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป และ ยังก่อตั้งสหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรปอีก 17 ประเทศ โดยใช้ชื่อว่ายูโรโซน เยอรมนีเป็นสมาชิกของกลุ่ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 เยอรมนีเป็นประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆในยุโรป และ เป็นประเทศที่มีความสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลก รวมถึงยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และ ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

 High School Location

กรุงไบร็อยท์ (Bayreuth)

ไบรอยท์เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีมหาวิทยาลัยอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนีในบาวาเรีย Bayreuth มีชื่อเสียงเนื่องจากเทศกาล Richard Wagner ซึ่งเป็นงานสังคมชั้นสูงในเยอรมนี Bayreuth ล้อมรอบด้วยชนบทที่สวยงามและมีโอกาสกลางแจ้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเช่น ขี่ม้าแล่นเรือใบฟันดาบฟุตบอล

กรุงเบอร์ลิน (Berlin)

เมืองหลวงประเทศเยอรมนี เป็นศูนย์กลางในด้าน การเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และ วิทยาการที่ล้ำสมัย และ ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม อีกด้วย


กรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคน มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ Brandenburg Gate, Berlin Dom, Fernsehturm เป็นต้น

กรุงเบรเมิน (Bremen)

เบรเมินทางตอนเหนือของเยอรมนีเป็นเมืองที่มีความสง่างามและน่ารักเหมือนเมืองที่โทมัสแมนน์อธิบายไว้ในนวนิยายของเขา เบรเมนเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณชอบสภาพแวดล้อมแบบเออร์เบน แต่ยังต้องการเดินเท้าให้ได้มาก ๆ – เบรเมนเป็นเมืองที่สามารถเดินไปได้อย่างแน่นอน Bremen อยู่ห่างจากทะเลเหนือเพียง 60 กม. และมีมหาวิทยาลัย 10 แห่ง หากคุณชอบบรรยากาศแบบเสรีนิยมและซับซ้อน Bremen เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับคุณ

กรุงนูเร็มเบิร์ก (Nuremberg)

กรุงเนือร์นแบร์ค (Nurnberg) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ภายในรัฐไบเอิร์น (Bayern) ห่างจากกรุงมิวนิคประมาณ 170 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 500,000 คน

กรุงเดรสเดิน (Dresden)

เดรสเดิน เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน ประเทศเยอรมนี มีประชากรราวเจ็ดแสนคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 12 ของประเทศ และเป็นเมืองกว้างอันดับ 4 ของประเทศ (รองจากเบอร์ลิน, ฮัมบวร์ค, และโคโลญ) เดรสเดินถือเป็นเมืองใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเอ็ลเบอ เป็นรองเพียงฮัมบวร์ค

กรุงฮัมบูร์ก (Hamburg)

ฮัมบูร์ก เป็นเมืองที่สง่างามและซับซ้อนยิ่งกว่าเบอร์ลินซึ่งเป็นเมืองหลวง หากคุณต้องการใช้ชีวิตริมทะเลและสัมผัสกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองท่าที่ร่ำรวยฮัมบูร์กคือจุดที่เหมาะสำหรับคุณ

กรุงโคเบลนซ์ (Koblenz)

โคเบลนซ์ เป็นเมืองโรแมนติกริมแม่น้ำไรน์และโมเซล เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมนีบางส่วนของเมืองเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ที่นี่คุณสามารถเพลิดเพลินกับข้อดีของเมืองเล็ก ๆ ที่ผสมผสานกับความงามทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ

กรุงลือเบค (Lübeck)

ลือเบคเป็นเมืองที่สวยงามริมทะเลบอลติก เมืองเก่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกขององค์การยูเนสโก คุณจะได้พบกับชายหาดที่สวยงามในบริเวณใกล้เคียง นักเขียน Thomas Mann มาจากLübeckและLübeckเป็นสถานที่สำหรับนวนิยายหลายเรื่องของเขา ลือเบคยังมีชื่อเสียงในเรื่องมาร์ซิปันและตลาดคริสต์มาส

กรุงมินเดิน (Minden)

Minden เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำ Weser ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Hannover มินเดนมีศูนย์กลางที่มีเสน่ห์พร้อมอาคารประวัติศาสตร์มากมายเมืองนี้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณต้องการสัมผัสชีวิตประจำวันในเมืองเล็ก ๆ

 ที่มา : https://www.gls-german-courses.de/3872.html


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต