เรียนต่อป.ตรี / ป.โท ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เรียนต่อการโรงแรม / เรียนต่อบริหาร / เรียนต่อการบริการ / เรียนต่อการทำอาหาร / เรียน ป.ตรี สวิตเซอร์แลนด์ /   Bachelor Degree in Switzerland

เรียน ป.ตรี สวิตเซอร์แลนด์ – Bachelor Degree in Switzerland

Business & Hotel Management School (B.H.M.S.)

B.H.M.S. Business & Hotel Management School โรงเรียนที่สอนการโรงแรม และ การบริการ ที่มีชื่อเสียงระดับสากล ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Luzern / Lucerne, Switzerland) ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 สถาบันชั้นนำใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่าย สถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ยังเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

B.H.M.S. Switzerland เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม บริหารธุรกิจ รวมถึงศิลปะการอาหาร เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100% สำหรับน้องๆที่สนใจทำงานในสายอาชีพ ที่เกี่ยวกับการโรงแรม การบริการ รวมถึงการจัดการภายในครัว สถาบัน BHMS ถือเป็นสถาบันที่น่าสนใจ อีกทั้งในระหว่างการฝึกงาน น้องๆยังจะได้รับค่าจ้าง (Paid Internship) จากบริษัทนั้นๆอีกด้วย

B.H.M.S. Switzerland มีนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และ อุตสาหกรรมโรงแรม กว่า 900 คนต่อปี อีกทั้ง B.H.M.S. ยังร่วมเป็น partner กับมหาวิทยาลัย Robert Gordon University of Aberdeen, สหราชอาณาจักร

ความพิเศษของสถาบัน B.H.M.S. Switzerland คือ น้องๆจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ไปพร้อมๆกัน โดยที่ใน 1 ปีการศึกษา น้องจะเรียนภาคทฤษฎีเป็นระยะเวลา 6 เดือน และ ฝึกภาคปฏิบัติ หรือ ฝึกงานแบบมีรายได้ (Paid Internship) กับ โรงแรม หรือ ภัตตาคาร ที่เป็น partner กับสถาบัน B.H.M.S. เป็นระยะเวลา 4 – 6 เดือน และ ที่สำคัญในการฝึกงาน น้องยังได้รับค่าจ้างจากโรงแรม หรือ ภัตตาคารนั้นๆ เป็นจำนวนเงิน CHF 2,190 โดยประมาณ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) โดยค่าใช้จ่ายในการฝึกงานนั้น หมายถึง ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ ค่าภาษีต่างๆ จะอยู่ที่ประมาณ CHF 700 – 900 ต่อเดือน เรียน ป.ตรี สวิตเซอร์แลนด์ /   Bachelor Degree in Switzerland

 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการการบริการ และ การโรงแรม

BA Degree in Hotel & Hospitality Management

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ BA Degree in Hotel & Hospitality Management

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Diploma in Hospitality Management

1. อายุ 17 ปีขึ้นไป และ จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องมีผลการเรียน และ ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม)

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 5.0 หรือ เทียบเท่า


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Higher Diploma in Hospitality Management

1. เรียนจบหลักสูตร BHMS Diploma in Hospitality Management หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร BA Degree in Hotel & Hospitality Management

1. เรียนจบหลักสูตร BHMS Higher Diploma in Hospitality Management หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 6.0 หรือ เทียบเท่า

 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการการบริการ และ การโรงแรม

BA Degree in Global Business Management

 คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ BA Degree in Global Business Management

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Diploma in Hospitality Management

1. อายุ 17 ปีขึ้นไป และ จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องมีผลการเรียน และ ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม)

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 5.0 หรือ เทียบเท่า


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Higher Diploma in Business & Hospitality Management

1. เรียนจบหลักสูตร BHMS Diploma in Hospitality Management หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร BA Degree in Global Business Management

1. เรียนจบหลักสูตร BHMS Higher Diploma in Hospitality Management หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 6.0 หรือ เทียบเท่า

 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการศิลปะอาหาร

BA Degree in Culinary Arts

 คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อ BA Degree in Culinary Arts

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Diploma in Culinary Arts

1. อายุ 17 ปีขึ้นไป และ จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องมีผลการเรียน และ ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม)

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 5.0 หรือ เทียบเท่า


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Higher Diploma in Culinary Arts

1. เรียนจบหลักสูตร BHMS Diploma in Hospitality Management หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 5.5 หรือ เทียบเท่า


คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Bachelor Degree in Culinary Arts

1. เรียนจบหลักสูตร BHMS Higher Diploma in Hospitality Management หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับ IELTS 6.0 หรือ เทียบเท่า

 รายละเอียดหลักสูตรที่ BHMS, Switzerland เปิดสอน

 • English Foundation
 • Diploma
 • Higher Diploma
 • BA. Hotel&Hospitality
 • BA. Global Business
English Foundation

หลักสูตร English Foundation Program (University English Foundation)

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สำหรับน้องๆที่จะเรียนต่อปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท กับสถาบัน BHMS และ ระดับภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางสถาบันกำหนด โดยเนื้อหาการเรียนจะรวมทักษะทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน

Diploma

หลักสูตร Diploma Hospitality Management

   

Diploma Hospitality Management หลักสูตร Stage One ของการเรียนต่อในหลักสูตร BA Degree in Hotel & Hospitality Management หรือ BA Degree in Global Business Management ที่ทางสถาบัน BHMS จัดทำขึ้นสำหรับน้องๆที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีความฝันที่จะทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือ การโรงแรม

ซึ่งสำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียน จะเรียนเกี่ยวกับการบัญชี ธุรกิจ การขาย การตลาด รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจ และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้องๆจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน CHF 2,179 หรือ ประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Diploma Hospitality Management

1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 5.0 หรือ ในระดับเทียบเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/fileadmin/user_upload/pdf/academic/diploma-in-hospitality-management.pdf

Higher Diploma

หลักสูตร Higher Diploma Hospitality Management

Higher Diploma Hospitality Management หลักสูตร Stage Two ของการเรียนต่อในหลักสูตร BA Degree in Hotel & Hospitality Management หรือ BA Degree in Global Business Management ที่ทางสถาบัน BHMS จัดทำขึ้นสำหรับน้องๆที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีความฝันที่จะทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการบริการ

ซึ่งสำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียน จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ การพัฒนาและการฝึกพนักงาน รวมถึงการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้องๆจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน CHF 2,179 หรือ ประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Higher Diploma Hospitality Management

1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 5.0 หรือ ในระดับเทียบเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/fileadmin/user_upload/pdf/academic/higher-diploma-in-hospitality-management.pdf

BA. Hotel&Hospitality

 Bachelor of Arts in Hotel & Hospitality Management

ปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม และ การบริการ

หลักจากที่น้องๆเรียนจบในหลักสูตร Diploma และ Higher Diploma เรียบร้อยแล้ว น้องๆจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใน Stage Three ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร BA Degree in Hotel & Hospitality Management หรือ BA Degree in Global Business Management โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนในหลักสูตรที่แตกต่างกันไป


สำหรับหลักสูตร BA Degree in Hotel & Hospitality Management มีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียน จะเรียนเกี่ยวกับการจัดการอีเว้นต์ การจัดการบริการด้านการโรงแรม กลยุทธในการจัดการธุรกิจภาคการบริการ รวมถึงการจัดการการเงิน และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้องๆจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน CHF 2,179 หรือประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม และ การบริการ Bachelor of Arts in Hotel & Hospitality Management

1. เรียนจบหลักสูตร Higher Diploma Hospitality Management หรือ เทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 6.0 หรือ ในระดับเทียบเท่า

BA. Global Business

 Bachelor of Arts in Global Business Management

ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ

หลักจากที่น้องๆเรียนจบในหลักสูตร Diploma และ Higher Diploma เรียบร้อยแล้ว น้องๆจะสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใน Stage Three ทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร BA Degree in Hotel & Hospitality Management หรือ BA Degree in Global Business Management โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนในหลักสูตรที่แตกต่างกันไป


สำหรับหลักสูตร BA Degree in Global Business Management มีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียน จะเรียนเกี่ยวกับการจจัดการทรัพยากรมนุษย์ สภาพแวดล้อมของธุรกิจต่างชาติ สื่อดิจิทัล รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจ และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้องๆจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน CHF 2,179 หรือประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/fileadmin/user_upload/pdf/academic/bachelor-in-global-business-management.pdf

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Bachelor of Arts in Global Business Management

1. เรียนจบหลักสูตร Higher Diploma Hospitality Management หรือ เทียบเท่า

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 6.0 หรือ ในระดับเทียบเท่า

 • Diploma Culinary Arts
 • Higher Diploma Culinary Arts
 • BA. Culinary Arts
Diploma Culinary Arts

 หลักสูตร Diploma Culinary Arts

Diploma Culinary Arts หลักสูตร Stage One ของการเรียนต่อในหลักสูตร BA Degree in Culinary Arts ที่ทางสถาบัน BHMS จัดทำขึ้นสำหรับน้องๆที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ มีความฝันที่จะทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับศิลปะการอาหาร

ซึ่งสำหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ จะมีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียน จะเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมอาหาร ทักษะในการจัดเตรียมการทำอาหาร รวมถึงความปลอดภัยของอาหาร และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้องๆจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน CHF 2,179 หรือประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Diploma Culinary Arts

1. เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 5.0 หรือ ในระดับเทียบเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/fileadmin/user_upload/pdf/academic/diploma-in-culinary-arts.pdf

Diploma Culinary Arts
Higher Diploma Culinary Arts

  หลักสูตร Higher Diploma Culinart Arts

หลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียนจะเรียนเกี่ยวกับรูปแบบอาหารในแต่ละชาติ การจัดการต้นทุนการทำอาหาร การตลาด รวมถึงเทคนิคการปรุงอาหารขั้นสูงและการทำช็อคโกแลตสูตรเฉพาะตัว และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้อง ๆ จะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงินCHF 2,179 หรือประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตร Higher Diploma Culinary Arts

1. เรียนจบหลักสูตร Diploma Culinary Arts หรือ หลักสูตรเทียบเท่า หรือ 

2. มีประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 5.5 หรือ ในระดับเทียบเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/fileadmin/user_upload/pdf/academic/higher-diploma-in-culinary-arts.pdf

BA. Culinary Arts

   Bachelor of Arts in Culinary Arts

ปริญญาตรี สาขาศิลปะการอาหาร

หลักจากที่น้องๆเรียนจบในหลักสูตร Diploma และ Higher Diploma เรียบร้อยแล้ว น้องๆจะสามารถเข้าเรียนหลักสูตรใน Stage Three คือ หลักสูตร BA Degree in Culinary Arts


สำหรับหลักสูตร BA Degree in Culinary Arts มีระยะเวลาในการเรียน 12 เดือน หรือ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนทฤษฎี 6 เดือน โดยเนื้อหาทฤษฎีในการเรียน จะเรียนเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การวางแผนและจัดการทรัพยากร การพัฒนาสินค้า รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำภายในครัว และ ฝึกงานร่วมกับบริษัท partner อีก 4 – 6 เดือน โดยในการฝึกงาน น้องๆจะได้รับค่าจ้างจากบริษัทเป็นจำนวนเงิน CHF 2,179 หรือประมาณ 69,720 บาทต่อเดือน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปะอาหาร Bachelor of Arts in Culinary Arts

1. เรียนจบหลักสูตร Higher Diploma Culinary Arts หรือ หลักสูตรเทียบเท่า

2. มีประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในระดับ IELTS Level 6.0 หรือ ในระดับเทียบเท่า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.bhms.ch/fileadmin/user_upload/pdf/academic/bachelor-in-culinary-arts.pdf

 Tuition Fee 2021

Fees 2021Course Fee Application FeeShared Standard
Accommodation*
Meals PlanOperating
Expense**
Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality // Business // Culinary
- 1st Year Diploma25,1005003,6001,8002,50033,500
- 2nd Year Higher Diploma26,1005003,6001,8002,50034,500
- 3rd Year Bachelor Diploma27,1005003,6001,8002,50035,500
M.Sc. Dual Degree // 12 months27,1005003,6001,8002,50035,500
MBA Dual Degree //// 12 months30,1005003,6001,8002,50038,500
Combined M.Sc. - MBA Degrees // 15 months43,4005005,4002,7003,00055,000
Postgraduate Diploma Hospitality // Culinary26,1005003,6001,8002,50034,500
Graduate Certificate // 3 months15,700 -1,80090050018,900
Preparatory English Program // 3 months5,600-1,8009005008,800

สำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านทาง Owl Education รับทุนส่วนลดค่าเทอมทันที

(นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 13 ม.ค. 64 / 12 เม.ย. 64 / 5 ก.ค. 64

 • Year 1, and year 2 entry student รับทุนการศึกษา CHF 4500
 • BA student direct entry รับทุนการศึกษา CHF 4500
 • MSC course รับทุนการศึกษา CHF 5500
 • MBA course รับทุนการศึกษา CHF 6500
 • PGD program รับทุนการศึกษา CHF 4500

**เทียบเรท 1 CHF = 33 บาท**


Refundable Deposit:

A yearly refundable deposit of CHF 500 is charged to all students to cover any damage caused to BHMS property during studies.


*CHF 3,000 surcharge for single standard accommodation

(Single room with shared facilities).

*CHF 6,000 surcharge for single studio accommodation

(Single room with private facilities).

** Included in the Operation Expense:

 • Mandatory health & medical insurance for 12 months.
 • Industry placement service.
 • Airport pick-up (for new students only).
 • Registration and enrolment fees.
 • Visa, B-permit and local tax.
 • Access to e-campus and internet.
 • Excursions and fieldtrips.
 • Job placement upon graduation.

 Intakes and Date

มหาวิทยาลัย / สถาบัน partner ของทางสถาบัน

study in switzerland
study in switzerland
study in switzerland

B.H.M. S. ได้รับการรับรองจากหลายๆองค์กร

study in switzerland

ตัวอย่างบริษัท – โรงแรม ที่นักศึกษาจะได้เข้าฝึกงาน

study in switzerland
study in switzerland

ที่พักที่ทาง BHMS จัดไว้ให้สำหรับนักเรียนที่เรียนใน campus Lucerne, Switzerland จะเป็นที่พักแบบ Shared Apartment 2 คนต่อห้อง มีห้องน้ำ และ ห้องครัวในตัว

study in switzerland

ที่มา : https://www.bhms.ch/


ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Owl Education Thailand

บริษัท อาวล์ เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

111/20 ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110

โทร : 02-191-3964 สายด่วน พี่ปู 061-654-1565

Copyright © 2020 OWL EDUCATION / สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำข้อมูล รวมถึงรูปภาพ ไปทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต